INVEA_How_to_apply.048c4bfb

WaamichaTajaajila Immigireeshiniifi Lammummaa Itiyoophiyaa Dokumantii Sirreessu

WaamichaTajaajila Immigireeshiniifi  Lammummaa Itiyoophiyaa Dokumantii Sirreessuu

Waamamoo lammiileen biyya alaa fi lammiileen Itiyoophiyaa sanada sirrii malee biyyattii keessa jiraatan hunda.

INVEA_How_to_apply.048c4bfb

Sababni lakkoofsi namoota biyyattii keessa jiraatan kanneen sanada jireenyaa sobaa qaban ykn hin qabne yaaddoo  waan uumeefi akka daarektarri Olaanaa Immigireeshinii fi Tajaajila Lammummaa aadde Selamawit Dawit ibsitetti.

Lammiileen biyya alaa hedduun hayyama jireenyaa dhaabbataa fi yeroo, paaspoortii, viizaa fi sanadoota biroo kan sobaa qaban, naannoo biyyattii adda addaa keessa jiraatan adda baafamaniifi.

Argannoo qorannoo gaggeeffame hayyama yeroo kan sobaa 18,000 ol, viizaa sobaa 1,500 ol, fi lammiilee Ityoophiyaa dhalatan 1,800 ol sanada sirrii hin qabne akka jiran agarsiifti.

Yeroon kenname Guraandhala 10 hanga Fulbaana 8tti.

Tajaajila qaxxaamura sirna paaspoortii elektirooniksii (e-passport) fedhii lammiilee Itoophiyaa guddachaa jiru guutuuf qopheessuu fi haaromsuuf tattaaffiin taasifamaa jira.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *